I. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Special Effects Event Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(1155 Budapest, Wysocki u. 1. Cg. 01-09- 939374, a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által

rendezendő rendezvényekkel (továbbiakban: Rendezvény) összefüggésben alkalmazott adatvédelmi és –

kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve

kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a

kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI.

törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január

28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára

biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát

tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)

kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat

az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó

döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a

technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált

eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az

adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető

technikai megoldások összessége.

Ügyfél: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe veszi,

vagy arra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt valamely adatát.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Az Ügyfél döntése alapján a Társaság az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez

kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:

– vezetéknév, keresztnév,

– nem

– születési idő,

– e-mail cím,

– lakcím

– sz. ig. szám

– kedenc számítógépes és konzol játékok,

– adóazonosító,

– bankszámlaszám

IV. A Társaság által kezelt további adatok köre

4.1 On-line regisztráció során, az internetes kapcsolat létesítésével és fenntartásával összefüggésben

a rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek az Ügyfél bejelentkező számítógépének

azon adatai, melyek a Társaság honlapján fellelhető valamely szolgáltatás igénybe vétele során

generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus

eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ügyfél külön

nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen

adatok egyéb személyes ügyfél-adatokkal –törvény által kötelezővé tett eseteket kivéve – nem

összekapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1 Az Adatkezelésre az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül

sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Társaság

szolgáltatásainak igénybe vétele során általa közölt személyes adatai, illetve a róla generált személyes

adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az

érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja

– Ügyfélnek az Adatkezelő által a Rendezvény keretében szervezett versenyen történő

részvételének biztosítása, a részvételi jogosultság fennállásának ellenőrzése, a versenyen elért

nyeremény kiadásának elősegítése ,

– Ügyfélnek az Adatkezelő által a Rendezvénnyel összefüggésben nyújtott szolgáltatásokhoz

történő hozzáférésének biztosítása,

– Ügyfélnek az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvételének biztosítása,

– érdeklődések kezelése, visszajelzés, kapcsolatfelvétel,

– statisztika-készítés, marketing célú kutatás, termékfejlesztés

– az Ügyfél erre vonatkozó tiltásának hiányában közvetlen üzletszerzés (közvetlen megkeresés

módszerével végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, melyek célja

termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, nyújtásával közvetlenül kapcsolatos reklám vagy

címzett reklámküldemény továbbítása az Ügyfél részére)

– az Ügyfél erre vonatkozó tiltásának hiányában gazdasági reklámnak minősülő egyéb

reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése az Ügyfél részére

email-en,

– az Ügyfél erre vonatkozó külön engedélye esetén hírlevelek küldése az Ügyfél részére,

5.2 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (4.1 pont) kezelésének célja a statisztikakészítés, az

informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ügyfelek jogainak védelme.

5.3 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem

használhatja fel. Személyes adatok a jelen szabályzatban írtakon kívüli harmadik személynek vagy

hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel –

kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.5 Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-
mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail

címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Ügyfelet terheli, aki az e-
mail címet regisztrálta.

VI. Az adatkezelés elvei

6.1 Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

6.2 Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem

szabad felhasználni.

6.3 A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak,

azon nem terjeszkedhetnek túl.

6.4 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt

Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés,

valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VII. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi elvek

7.1 A Társaság jelen szabályzattal érintett rendezvényén elérhető szolgáltatások igénybevételéhez

elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és

kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.2 A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv.

rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a

jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön és Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem

adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez a Személyes adatok statisztikailag összesített

formában történő felhasználása, mely az érintett Ügyfél nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb

adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül sem Adatkezelésnek, sem

Adattovábbításnak.

7.3 A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-,

vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme,

szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az

érintett Ügyfél elérhető Személyes adatait.

7.4 A Társaság rendszere az Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak

össze az Ügyfelek által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások

igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.5 Az Ügyfelet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni,

illetve feldolgozni.

7.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő

célra kívánja felhasználni, erről a Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását

megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.7 A Társaság, mint Adatkezelő a Személyes adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a

jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

7.8 A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi

továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,

amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg

megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen

továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7.9 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt

Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat

törlését kizárta.

7.10 A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, zárolásáról, illetve törléséről az érintett Ügyfelet,

továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az

értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VIII. Az Adatkezelés időtartama

8.1. Ügyfél által a Rendezvény keretében szervezett versenyen történő részvétel biztosítása, a

részvételi jogosultság fennállásának ellenőrzése, a versenyen elért nyeremény kiadásának elősegítése

valamint a Rendezvénnyel kapcsolatos érdeklődések kezelése, visszajelzés, kapcsolatfelvétel céljából

megadott megadott Személyes adatait Adatkezelő a Rendezvény végét követően addig kezeli, amíg a

Rendezvény keretében szervezett verseny díjai maradéktalanul kiosztásra nem kerülnek.

Ügyfél által a Rendezvényen elérhető egyéb szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából

megadott Személyes adatait Adatkezelő a Rendezvény végét követően addig kezeli, amíg a Rendezvény

keretében nyújtott érintett szolgáltatás megszüntetésre nem kerül.

Ügyfélnek az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvételének biztosítása céljából megadott

Személyes adatait Adatkezelő addig kezeli, amíg a játék nyereménye az arra jogosultnak átadásra kerül.

Statisztikakészítés, marketing célú kutatás, termékfejlesztés céljából történő adatkezelés a Rendezvény végét

követő 6. hónap elteltéig tart. A kapott adatokat anonimizálva ezt követően is kezeli Adatkezelő, azonban ezen

adatokból az Ügyfél személye már nem lesz beazonosítható

A közvetlen üzletszerzés, gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések

vagy egyéb címzett tartalom, hírlevelek, ajánlatok küldése céljából megadott személyes adatok kezelése

Adatkezelő működésének időtartama alatt mindaddig fennmarad, amíg az ügyfél az adatkezeléshez adott

hozzájárulását vissza nem vonja. Hírlevelek küldése céljából adott hozzájárulást az ügyfél bármikor, az

egyéb hozzájárulástól függetlenül is visszavonhatja.

Az adatkezelés időtartamának lejártát követően az Adatok Adatkezelő rendszeréből törlésre kerülnek.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén, vagy ügyfél által elkövetett bűncselekmény,

illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult az Ügyfél adatait haladéktalanul törölni,

ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja, illetve Ügyfél és adatkezelő

közötti jogvita esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

8.2. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok (4.1) a

generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig

kerülnek tárolásra a rendszerben. Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok

egyéb személyes ügyfél-adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem

kapcsolhatók. Ha ügyfél 3.1 pont szerinti adatainak kezelése megszűnik (8.1 pont), úgy ezt követően a

technikai adatokról az Ügyfél személye nem lesz beazonosítható.

IX. Rendelkezés személyes adatokkal

9.1 Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

iránti igény ajánlott postai küldeményként a Special Effects Event Kft. 1155 Budapest, Wysocki u. 1. sz.

alatti címére feladott levélben, vagy az info@speceffectevent.com e-mail címre küldött elektronikus

levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A közlésen fel kell tüntetni az Ügyfél nevét és e-mail

címét.

9.2 A Társaság hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

9.3 A Személyes adatokat Adatkezelő az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 3

munkanapon belül törli, a törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a

korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.4 Személyes adataik kezeléséről a Ügyfelek a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, a

9.1 pontban megjelölt levelezési címre küldött levélben illetve e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A

tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Ügyfél a 9.1

pontban írt adatok megadásával egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést

előbbieken felül az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Ügyfél regisztrált e-mail címéről

küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Ügyfélnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az

Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az

Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra,

hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Ügyfél adatait.

9.5 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül

köteles írásban válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első

munkanapot kell tekinteni.

9.6. Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem

beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottságát érintően döntést hoz, és

a döntéséről Ügyfelet írásban tájékoztatja.

9.7 Az Ügyfél kérheti kezelt adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja az Ügyfél adatait, ha az Ügyfél ezt

kéri vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,

amely a személyes adat törlését kizárttá teszi.

9.8. A kezelt adat helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Ügyfelet, valamint mindazokat az

érintetteket értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ha Adatkezelő

az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a

kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti

kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

X. Adatfeldolgozás

10.1 A megadott személyes adatok kezelését a Special Effects Event Kft. (1155 Budapest, Wysocki u.

1.) végzi. Az adatok kezelésére az Special Effects Event Kft. ügyvezetője és a Rendezvény lebonyolításáért

felelős munkatársai jogosultak.

10.2 Az Adatkezelő a jelen szabályzat szerinti adatkezeléssel összefüggésben az alábbi Adatfeldolgozót

veszi igénybe.

Androgeek Kft.

székhely: 9025. Győr, Fő u. 29.

cégjegyzékszáma: Cg.08-09-026693

Az Adadfeldolgozó feladata az Adatkezelő weboldalának fejlesztése, supportja és működtetése.

XI. Külső szolgáltatók

11.1 A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső

szolgáltatókkal is együtműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A

Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját

adatvédelmi irányelvei az irányadók.

11.2 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott

tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes

adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter, LinkedIn.

11.3 Az Adatkezelő a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Ügyfél által megadott

Személyes adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató

kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

XII. Adattovábbítás lehetősége

12.1 Az Adatkezelő az Ügyfél külön jóváhagyásával jogoult az Ügyfél által rednelkezésére bocsátott

Személyes adatokat üzleti partnerének üzletszerzési célra átadni.

12.2 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen

tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály

vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó

következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

XIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

13.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú

döntésével bármikor módosítsa.

13.2 A Ügyfél a Társaság szolgáltatásának igénybe vételével elfogadja az Adatkezelési Szabályzat

mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Ügyfél beleegyezésének kikérésére nincs

szükség.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1 Ügyfél az adatkezelés ellen tiltakozhat. Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított

15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az

Ügyfelet írásban tájékoztatja. Megalapozott tiltakozás esetén Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a

további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az érintett adatot zárolja, valamint a

tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási

jog érvényesítése érdekében. Ha az Ügyfél az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az

adatkezelő a fenti 15 napos határidőt elmulasztja, Ügyfél a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó

napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ügyfél választása

szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

14.2 A Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (PTK.) alapján

bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet

fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Az Adatvédelmi Szabályzat 2016. február 26. napján hatályba lépett.